02532737273

اخبار

فرصت خاص برای تولیدکننده ایرانی

تحریم‌ها فرصت استثنایی برای تولیدکننده ایرانی ایجاد کرده و با خالی شدن بازار از رقبای خارجی، صنعتگر ایرانی باید خود را نشان دهد.

تحریم‌ها فرصت استثنایی برای تولیدکننده ایرانی ایجاد کرده و با خالی شدن بازار از رقبای خارجی، صنعتگر ایرانی باید خود را نشان دهد.

اخبار دیگر

صنعتی با قابلیت‌های بسیار ولی کم‌توان

صنعتی با قابلیت‌های بسیار ولی کم‌توان

هنرصنعت کیف و کفش همدان برای احیا باید حمایت شود

هنرصنعت کیف و کفش همدان برای احیا باید حمایت شود

‌کرونا‌ صنعت کیف و کفش همدان را ضعیف کرد

‌کرونا‌ صنعت کیف و کفش همدان را ضعیف کرد