02532737273

لایت باکس

تیزر

پادکست

اپلیکیشن

ویدئوی آموزشی

لیست لایت باکس ها

جهت هماهنگی و رزرو تبلیغات خود تماس بگیرید

0912 123 4567
طبقه اول ,
10
طبقه دوم ,
42
همکف ,
همکف ,
43
طبقه سوم ,
120*180
طبقه سوم ,
120*180
طبقه سوم ,
120*55
طبقه اول ,
43

ویدئوی آموزشی

مکان های پخش تیزر

جهت هماهنگی و رزرو تبلیغات خود تماس بگیرید

0912 123 4567
همکف ,
500*285
طبقه اول ,
45
طبقه دوم ,
42
طبقه سوم ,
44
همکف ,
500*285
طبقه اول , قم
55

پادکست آموزشی (نمونه پادکست)

عنوان پادکست

/

توضیحات

مکان های پخش پادکست

جهت هماهنگی و رزرو تبلیغات خود تماس بگیرید

0912 123 4567
همکف ,
طبقه اول ,
طبقه سوم ,
طبقه سوم ,
طبقه اول ,

ویدئوی آموزشی

تبلیغات داخل اپلیکیشن

جهت هماهنگی و رزرو تبلیغات خود تماس بگیرید

0912 123 4567
طبقه اول ,
همکف ,
همکف ,
طبقه سوم ,
طبقه دوم ,
طبقه دوم , قلک